top of page
Airbrushing

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

 

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser («Vilkår») får anvendelse på alle leveranser fra Billakksenteret AS (heretter benevnt Selger) til kunde (heretter benevnt Kjøper). Eventuelle avvik skal avtales skriftlig. Kjøpers eventuelle standardbetingelser kommer ikke til anvendelse med mindre disse er skriftlig og uttrykkelig akseptert av Selger.

1.2 Salgs- og leveringsbetingelsene kan når som helst endres av Selger med virkning for framtidige bestillinger.

 

2. Tilbud

2.1 Selger er bundet av sitt tilbud fram til angitt utløpsdato eller til Kjøper avslår tilbudet eller dersom det oppstår forhold utenfor Selgers kontroll som gjør det nødvendig å endre tilbudet. Med mindre annet er oppgitt i tilbudet er tilbudet gyldig i 30 dager fra tilbudsdato.

2.2 Tilbudte priser er basert på disse Vilkår, og Selger står fritt til å revidere sitt tilbud dersom avvikende betingelser skal gjelde.

2.3 Tilbudet er basert på mottatt forespørsel fra Kjøper. Dersom Kjøpers bestilling avviker fra de opplysninger tilbudet er basert på, står Selger fritt til å utarbeide et nytt tilbud.

2.4 Tilbud og tilknyttede dokumenter tilhører Selger, og kan ikke benyttes av Kjøper til andre formål.

2.5 Kjøper bekrefter å være en erfaren kjøper og bruker av varene, og har inngående kunnskap om bruk og risiko knyttet til varene.

 

3. Bestilling og avtaleinngåelse

3.1 Bestillinger er bindende straks de er mottatt.

3.2. Bindende avtale inngås ved Selgers skriftlige ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen er godkjent dersom Kunde ikke straks gjør innsigelser. En bestilling i samsvar med tilbudet og den etterfølgende ordrebekreftelse utgjør partenes avtale («Avtale»).

 

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1 Priser fremgår av Selgers tilbud, og er oppgitt eks. mva.

4.2 Dersom tilbudet er gitt i norske kroner, men Selger må foreta egne innkjøp i fremmed valuta, kan Selger foreta nødvendige prisendringer for å kompensere for valutasvingninger.

4.3 Tilbudte priser kan også endres som følge av endringer i eventuelle fraktkostnader, skatter, avgifter og annet som påvirker innkjøpsprisen til Selger.

4.4 Hvis Selger forlanger det, må Kjøper ved avtaleinngåelse stille tilfredsstillende garanti/sikkerhet for riktig betaling. Selger kan også kreve hel eller delvis forskuddsbetaling. Dersom tilfredsstillende garanti/sikkerhet stilles eller nødvendig forskudd betales, kan Selger heve avtalen eller utsette levering.

4.5 Forfall på den enkelte faktura er 14 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt.

4.6 Kjøpers reklamasjon på grunn av mangler eller forsinkelse fritar ham ikke for betaling.

4.7 Kjøper har ikke rett til å motregne fra andre kontraktsforhold eller holde tilbake betaling med mindre Selger skriftlig samtykker.

4.8 Ved overskridelser av betalingsfristen svares forsinkelsesrente ihht. forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling skjer. Selger vil i tillegg kreve gebyr og salærer etter gjeldende satser.

4.9 Mislighold av betalingsbetingelsene kan medføre umiddelbart bortfall av kreditt og forhåndsrabatt, og gir også Selger rett til å heve avtalen eller utsette levering.

4.10 Så langt ufravikelig lovgivning tillater det, beholder Selger eiendomsretten til solgte varer fram til betaling skjer.

 

5. Leveringstid, risikoovergang, forsinkelse

5.1 Levering skjer Ex Works med mindre annet er avtalt skriftlig.

5.2 Kjøper aksepterer at avtalte og faktisk leverte kvantiteter kan avvike med inntil +/- 10%. Kjøper skal akseptere levering innenfor nevnte avvik og betale for den faktiske leveransen.

5.3. Antatt leveringstid fremgår av ordrebekreftelsen. Finner Selger at han ikke kan levere i rimelig tid etter antatt leveringstid, eller fremstår forsinkelse som sannsynlig, skal han uten opphold gi Kjøper skriftlig underretning om dette og angi nytt tidspunkt for levering.

5.4 Dersom forsinket levering (dellevering) beror på Selger eller noen Selger svarer for, og forsinkelsen innebærer at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd, kan Kjøper gjennom skriftlig melding til Selger heve avtalen hva angår den forsinkede vare, med mindre annet er skriftlig avtalt og fremgår av ordrebekreftelsen. Gjentatte leveringer regnes som individuelle avtaler.

5.5 Kjøper plikter å utøve sin hevingsrett etter punkt 5.3 uten opphold. I motsatt fall skal leveringstidspunkt angitt i varslet etter punkt 5.2 anses som nytt avtalt leveringstidspunkt.

5.6 Selgers erstatningsansvar som følge av forsinkelse forutsetter uaktsomhet eller forsett hos Selger eller noen Selger svarer for, og er uansett begrenset til 15% av verdien til den varen som er forsinket med mindre annet er avtalt skriftlig.

5.7 Dersom Kjøper ikke kan motta varen på avtalt tidspunkt, skal Selger varsles skriftlig med en samtidig angivelse av når varen kan mottas. Eventuelle tilleggskostnader påført Selger skal dekkes av Kjøper. Selger kan heve kjøpet dersom forsinkelsen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd.

 

6. Avbestilling og retur

6.1 Ved avbestilling før levering kan Selger fakturere 30 % av den totale ordren, med mindre Selger kan dokumentere at tapet overstiger dette. I så fall kan Selger kreve erstattet hele sitt tap.

6.2 Retur av leverte varer kan kun skje ved skriftlig samtykke fra Selger og til de vilkår Selger fastsetter.

 

7. Undersøkelsesplikt og reklamasjon

7.1. Kjøper skal undersøke varen umiddelbart ved levering.

7.2. Reklamasjon over mangler som ble eller burde blitt oppdaget i forbindelse med levering må fremsettes snarest mulig, og senest innen 8 dager etter levering.

7.3 Ved eventuelle feil i varen som skyldes transportskader og/eller er synlige ved overtakelse, skal det reklameres straks, også direkte til Transportør.

7.4 For mangler som først viser seg senere, skal det reklameres snarest mulig, og senest innen 8 dager etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget.

7.5 Det gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på 90 dager fra levering.

7.6 Dersom Kjøpers kunde reklamerer til Kjøper, plikter Kjøper å håndtere reklamasjonen overfor sin kunde.

7.7 Kjøper skal sende all nødvendig informasjon om produktet det reklameres over til Selgeren for vurdering av reklamasjonen, med mindre annet avtales for den enkelte reklamasjonen. Selger kan kreve ytterligere dokumentasjon ved behov som Kjøper plikter å legge fram En reklamasjon som ikke inneholder nødvendige opplysninger vil bli avvist.

7.8 Mangelfulle produkter og produkter som skal utbedres etter garanti, skal returneres til Selger i samsvar med instruksjoner gitt av Selger.

7.9 Ved eventuelle garantier gitt av Selger gjelder de aktuelle garantivilkårene i tillegg til bestemmelsene i dette punktet. Ved motstrid har garantivilkårene forrang.

 

8. Mangler mv.

8.1 Råd og veiledning gitt av Selger er basert på Selgers tilgjengelige kunnskap. Det gis ingen garanti knyttet til slik rådgivning/anbefaling, og Selger kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap Kjøper lider som følge av at man har forholdt seg til slike råd/anbefalinger.

8.2 Dersom det konstateres at det foreligger en mangel som Selger svarer for, vil Selger etter eget valg foreta utbedring eller omlevering av tilsvarende vare, med mindre Selger beslutter at kjøpesummen i stedet skal krediteres. Selger dekker ikke kostnader forbundet med Kjøpers arbeid med retting og/eller omlevering med mindre annet er skriftlig avtalt.

8.3 Selger dekker rimelige kostnader til retur av mangelfulle varer. Ved eventuell omlevering eller retur av reparert vare vil Selger dekke transportkostnadene til opprinnelig leveringssted eller til det sted partene blir enige om.

8.4 Selger er ikke ansvarlig for driftstap, fortjenestetap eller annet indirekte tap som oppstår som følge av mangler ved de solgte varene.

8.5 Begrensningene i punkt 8.4 gjelder ikke dersom ansvaret skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Selgers side. Selgers maksimale ansvar er uansett begrenset til fakturaverdi av det aktuelle produktet, uavhengig av om det aktuelle tapet overstiger dette.

9. Produktansvar

9.1 Selgers produktansvar etter produktansvarsloven er begrenset oppad til rammen av den til enhver tid gjeldende forsikringsdekningen.

 

10. Force Majeure

10.1 Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Selgers kontroll som hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelse urimelig tyngende, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal Kjøper varsles om dette så raskt som mulig. Selgers forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Kjøpers motytelse suspenderes i samme tidsrom.

10.2 Kjøper kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel. Kjøper har ikke krav på erstatning for tap som følge av forsinket eller uteblitt levering som følge av force majeure.

 

11. Skadesløsholdelse

11.1 Kjøper er ansvarlig for og skal holde Selger skadesløs for ethvert tap, skade, ansvar eller kostnad knyttet til ethvert krav eller søksmål rettet mot Selger eller noen Selger svarer for som følge av Kjøpers brudd på disse vilkårene eller bruk av varene, herunder krav knyttet til personskade eller skade på eiendom.

 

12. Diverse

12.1 Manglene påberopelse av Selgers rettigheter etter disse Vilkår innebærer intet frafall av rettigheter og er ikke til hinder for at man forfølger senere brudd på Vilkårene.

12.2 Dersom en eller flere bestemmelser i Vilkårene anses ugyldige skal det ikke få konsekvenser før øvrige bestemmelser i Vilkårene, og den ugyldige bestemmelsen skal erstattes med en gyldig bestemmelse som ligger så tett opp mot den opprinnelige bestemmelsen som mulig.

 

13. Tvister

13.1 Avtalen er regulert av norsk rett. I tilfelle søksmål er Selgers verneting vedtatt av begge parter.

bottom of page